Nová stránka

Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla

             obsahujúceho písmeno “C”Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno “C” sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.

Žiadosť vlastníka vozidla(vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať:

  • meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  • názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
  • základné technické údaje vozidla: 

a) značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
b) dĺžku, šírku a výšku vozidla,

  • fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
  • odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
  • dátum a podpis žiadateľa.

Platnosť zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno “C” obmedzená najviac na tri kalendárne roky.
Správny poplatok za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno “C” (1ks) je 33,- €.