História obce Harhaj

Najstaršími dejinami obce sa zaoberali v poslednom čase dvaja poprední slovenskí historici Ján Beňko a Ferdinant Uličný. Závery ich historického výskumu na vznik a vývin Harhaja sú však odľišné.

Ján Beňko stotožňuje Hrhaj a osadu Topľany (Topľan), ktorá ležala na pravom brehu rieky Tople. Spomína sa v listine z roku 1338, keď šlachtici z Tročian predali osadu Topľany Petrovmu synovi Jánovi. V portálnom súpise z roku 1427 sa Topľany uvádzajú ako súčast majetku Jána zo Šarišskej Trstenej, boli zdanené od 10 port a jej časť pred rokom 1426 sa nazývala Herhe. Pred rokom 1480 sa celé Topľany začali nazývať Harhaj.

Fedinand Uličný považuje za najstaršiu správu údaj z roku 1426, kedy istá zemanka zálohovala z Babieho. V susedstve Harhaja ležali staršie osady Čapľany, Čermošina, Kyseľ a Remeta spomínané v roku 1338, ktoré však neskôr zanikli. Dedinu Čapľany získal v roku 1338 šlachtic Ján a so synom Matúšom a jeho potomkami ju vlastnili až do začiatku 15 storočia. Potom ju mal vo vlastíctve Ján zo Šarišskej Trstenej a okolo roku 1517 patrila zemanom z Tročian. Podľa údajov z roku 1558 už evidentne Čapľany neexistovali. Ferdinant Uličný lokalizuje Čapľany na území medzi dnešnými dedinami Harhaj a Vyšný Kručov v susedstve parcely Čapľany.

V písomnostiach z 15 a 16 storočia sa názov obce Harhaj vyskytuje vo viacerých pravopisných obmenách Herheey z roku 1441 v obci postavili dve kúrie. V roku 1543 a 1551 boli sedliacke domacnosti zdanené od jednej resp. pol porty. 1600 bolo v obci 7 obývaných želiarských domov. Počtom obyvateľov sa Harhaj radil medzi malé dediny, pretože v 18-20 storoči sa počet pohyboval v rozpätí 150 – 230 obyvateľov

Najstarším známym sfragistickým prameňom je zachovaný odtlačok pečatidla z roku 1787 na písomosti z roku 1787. Kruhopis pečate SIGIL (lum) : HARHAI : 1787 (pečať Harhaj) je od výrazným perím na chvoste. Je zaujímavé, že podobný motív sa v pečatiach obcí Šariša nevyskytuje . V 19. storočí mohlo dôjsť k zmene symbolu (ako to bolo zvykom), ale nazdávame sa, že práve tento symbol je originálny a neopakovateľný, a preto sme pri návrhu erbu obce Harhaj použili tento historický symbol. V popise obecný erb znie:

V modrom štíte na zelenej päte štítu stojí do prava otočený strieborný kohút a s červeným hrebeňom v zlatej zbroji…