SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Základná škola

Základná škola Harhaj je neplno-organizovaná jednotriedna štátna škola bez právnej subjektivity. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom školy Obec Harhaj. Štatutárnym  zástupcom školy je  starosta obce.

Riaditeľka školy: Mgr. Dana Vašková

t.č. 0902813929

V školskom roku 2023/2024 navštevuje školu 15 žiakov 1.-4.ročníka.

  • 1.ročník- 4 žiaci
  • 2.ročník- 1 žiačka
  • 3.ročník- 6 žiakov
  • 4.ročník- 4 žiaci

Triednou učiteľkou je Mgr. Dana Vašková

ŠKD (školský klub detí) vedie Bc. Viktória Hajgajdová. V tomto školskom roku ŠKD navštevuje 14 žiakov. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v popoludňajších hodinách od 13.00   do 16.00 .hod.

Na škole funguje počítačový krúžok, ktorý vedie Bc. V. Hajgajdová

Ďalší zamestnanci školy

  • Adriana Čorbová- školníčka /upratovačka
  • Mgr. Slavomír Sabol-evan.kňaz a.v./ vyučujúci Náboženskej výchovy
  • PaedDr.ThLic Ján Dulin  – rím.-kat. kňaz/ vyučujúci Náboženskej výchovy

Materiálno-technické zabezpečenie školy

Vyučovanie prebieha v jednej triede. Priestory ZŠ sa nachádzajú v jednej budove s MŠ so samostatným vchodom. ZŠ je v strede obce. Z východnej strany prechádza okolo školy cesta, z južnej strany, kde sú umiestnené učebné okná, sa nachádza školský dvor. Na školskom dvore je aj obecná požiarna zbrojnica. V prízemnej budove sa nachádza trieda(súčasťou vybavenia triedy je aj interaktívna tabuľa), počítačová učebňa, ktorá napomáha a umožňuje naplno realizovať učebné osnovy a učebné plány. Sú vybavené zodpovedajúcim, veku primeraným nábytkom. Ďalšími priestormi sú riaditeľňa, sklad, sociálne zariadenia a kotolňa so samostatným vchodom .Jednou z nevýhod školy je , že nemá vlastnú telocvičňu. Hodiny telesnej výchovy realizujeme v triede, školskom dvore, obecnom ihrisku, v zime ľadová plocha pri obecnom ihrisku, ale aj neďalekú prírodu. Momentálne na škole žiaci navštevujú aj školskú knižnicu, v ktorej už prevládajú novšie knižné tituly nad staršími, knihy v knižnici sú rôzneho zamerania, druhu a žánru. Takisto je na škole k dispozícii aj školská učiteľská knižnica s množstvom zaujímavej a náučnej literatúry, ktorú neustále dopĺňame.

Rada školy

Škola spolupracuje aj s Radou školy, Tá pracuje na našej škole ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci sa a presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti obecného zastupiteľstva a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v našej Základnej škole. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré jej vyplývajú z jej štatútu. Schádza sa raz štvrťročne alebo  podľa potreby.

Členovia Rady školy

Predseda Viktor Stronček
Pedagogickí zamestnanci Bc. Viktória Hajgajdová
Nepedagogickí zamestnanci Mária Sokolová
Zástupcovia rodičov Mária Ondečková, Darina Hudáková
Zástupcovia zriaďovateľa Júlia Sokolová, Ingrida Vargová