SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Materská škola

Materská škola je jednotriedna materská škola s poldennou prevádzkou. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom školy Obec Harhaj. Štatutárnym  zástupcom školy je  starosta obce.

Poskytuje poldennú starostlivosť  deťom vo veku 3-6 rokov a deťom s odloženou šk. dochádzkou. Materská škola je umiestnená v účelovej budove spoločne so základnou školou, však v samostatných priestoroch.

V školskom  roku 2023/2024 je v MŠ zapísaných 5 detí, z toho 1 detí je v predškolskom veku.

Vekové zloženie detí:

 • 3 ročné – 2 - dievčatá
 • 4 ročné –  2 - dievčatá
 • 5 ročné – 1 - chlapec

Personálne obsadenie

100 % kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 • Šinaľová Marta – riaditeľka- učiteľka MŠ
 • Čorbová Adriana – upratovačka – školníčka MŠ

Výchovno- vzdelávacia činnosť prebieha v jednej triede. Priestory MŠ sa nachádzajú v jednej budove s ZŠ so samostatným vchodom. MŠ je v strede obce .Z východnej strany prechádza okolo školy cesta, z južnej strany, kde sú umiestnené učebné okná, sa nachádza školský dvor. Školský dvor je vybavený hojdačkami, preliezkami , pieskoviskom Materská škola je vybavená  interaktívnou tabuľou,  čo napomáha a umožňuje naplno realizovať učebné osnovy. MŠ je vybavená nábytkom primeraným veku detí. Ďalšími priestormi sú riaditeľňa, sklad, sociálne zariadenia a kotolňa so samostatným vchodom .

Výchovno-vzdelávacia činnosť v MŠ pozostáva z ustálených organizačných foriem.

V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

Prevádzka MŠ je denne od 8:00 hod. do 13:00 hod.

Denný poriadok v MŠ je  pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.

Denný poriadok

8:00 – otvorenie, schádzanie detí

 • hry a hrové činnosti podľa voľby detí
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • osobná hygiena

8:30 – 9:45 – edukačné aktivity

 • hry a hrové činnosti

9:45- 10:00 – hygiena, desiata

10:15- 11:00 - edukačne aktivity

11:00 – 13:00 – pobyt vonku

Názov vzdelávacieho programu SLNIEČKO obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme zvolili pre výchovno-vzdelávaciu činnosť pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu zdravia,  plnú farieb, tónov vôni ,pokoja a zdravého  spôsobu života. Budeme podporovať osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej , morálnej ,estetickej, rozvíjať schopnosť zručnosti a utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Rada školy

Škola spolupracuje aj s Radou školy, Tá pracuje na našej škole ako iniciatívny a poradný samosprávny orgán vyjadrujúci sa a presadzujúci miestne záujmy a záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadruje k činnosti obecného zastupiteľstva a miestnych orgánov školskej správy. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a ostatných zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vytváraní podmienok pre výchovu a vzdelávanie v našej Základnej škole. Rada školy sa riadi pravidlami, ktoré jej vyplývajú z jej štatútu. Schádza sa raz štvrťročne alebo  podľa potreby.

Členovia Rady školy

 • Predseda – Viktor Stronček
 • Nepedagogickí zamestnanci - Adriana Čorbová
 • Zástupcovia rodičov - Martina Dvorská, Miroslava Guľašová
 • Zástupcovia zriaďovateľa - Mária Ondečková

Kontakt - riad. MŠ -Šinaľová Marta

Telefón   - 0911276877

E-mail    - marta.sinalova@centrum.sk